Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI MIESZKAŃ ONLINE

DEFINICJE

Administrator/Deweloper – Monday Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 116 (60-649 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848409, REGON: 301054767, NIP: 7811832838.

Klient – użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, dokonująca rezerwacji lokalu poprzez stronę internetową famajezyce.pl. Jako osoba fizyczna Rezerwacji może dokonać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Inwestycja – to realizowany projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu, w rejonie ul. Dąbrowskiego w dzielnicy Jeżyce, województwo wielkopolskie, stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 33,34,35,38,39,40,41/2 ark. 9 obręb Jeżyce, dla której to działki Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00126232/8, PO1P/00031408/0 oraz PO1P/00131376/7.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Potwierdzenie Rezerwacji Online – potwierdzenie rezerwacji online jest dostępne na stronie zindywidualizowanego konta użytkownika, która zawiera szczegółowe warunki rezerwacji, w tym dane o długości rezerwacji.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Rezerwacji. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, za pośrednictwem zakładki „Regulamin” umieszczonej w Serwisie. Podstawą prawną stworzenia niniejszego Regulaminu jest art. 8 oraz art. 14 – 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn zm.).

Serwis – serwis internetowy famajezyce.pl należący do Administratora i dostępny na stronie internetowej pod adresem https://famajezyce.pl.

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować drogą elektroniczną na adres: e-mail: famajezyceatmonday [dot] pl lub można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: +48 61 678 51 07. Dział sprzedaży Dewelopera udzieli również wszelkich innych informacji dotyczących Rezerwacji, jej zmian i anulowania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, potwierdzania dokonania rezerwacji lokalu/i mieszkalnego/nych w Inwestycji. Regulamin obowiązuje Klienta od chwili dokonania Rezerwacji.

Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że:

 • zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje,
 • wprowadza do Serwisu dane, które są zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne (zakaz posługiwania się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi),
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe oraz numer telefonu komunikatów systemowych, w tym autoryzacji rezerwacji, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie.

Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony „Akceptuję Regulamin” w trakcie procedury Rezerwacji Lokalu.

Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.

Administrator uprawniony jest do jednostronnego wprowadzania zmian warunków Regulaminu w każdym czasie. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie traktowane będzie jako wyrażenie przez Klienta zgody na wprowadzone zmiany.

Serwis umożliwia Administratorowi i innym podmiotom wskazanym w Regulaminie kontakt z Klientem w postaci elektronicznej, za pomocą adresu e-mail wskazanego podczas Rezerwacji lub telefonicznie, za pomocą numeru kontaktowego wskazanego podczas Rezerwacji, w celu uzgodnienia szczegółów rezerwacji.

REZERWACJA

Rezerwacja Online dokonywana jest bezpłatnie. Celem dokonania Rezerwacji Online, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator, niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych (typu Internet Explorer, Edge, Opera, Mozilla Firefox, Chrome lub innych kompatybilnych). Przedmiotem rezerwacji jest/są lokal/e mieszkalny/e w realizowanej inwestycji Dewelopera. Klient dokonując Rezerwacji Online wskazuje Deweloperowi lub Administratorowi, który/e z lokali jest/są przedmiotem jego zainteresowania i chciałby zarezerwować na okres nie dłuższy niż - dwa dni. Klient ma możliwość rezerwacji maksymalnie 3 lokali jednocześnie.

Rezerwacja Online dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego i założenie indywidualnego konta użytkownika. Dane wymagane do założenia rezerwacji: Imię, Nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz opcjonalnie adres poczty elektronicznej. Autoryzacji rezerwacji dokonuje się poprzez podanie hasła przesyłanego na wskazany w rezerwacji numer telefonu komórkowego. Potwierdzenie Rezerwacji Online jest jednoznaczne z założeniem indywidualnego konta użytkownika.

Potwierdzeniem Rezerwacji Online jest komunikat wyświetlany na stronie indywidualnego konta użytkownika, w zakładce „REZERWACJE”. Konto użytkownika zawiera informacje o Kliencie oraz stanie dokonanych Rezerwacji Online, w tym w szczególności o czasie trwania rezerwacji.

Rezerwację Online uważa się za dokonaną z chwilą wyświetlenia komunikatu „Zarezerwowałeś mieszkanie nr…”. Klient ma możliwość rezerwacji lokalu mieszkalnego, który objęty jest rezerwacją przez innego klienta lub klientów. Wówczas Klient wybiera wariant rezerwacji lokalu po upływie terminu rezerwacji przez innego klienta lub klientów.

W przypadku wybrania powyższej możliwości, rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą upływu terminu wszystkich poprzednich rezerwacji dokonanych przez innego klienta lub klientów.

Ceny lokali przedstawione w systemie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). Ceny lokali są aktualne w momencie dokonywania rezerwacji, jednakże Deweloper zastrzega sobie prawo do zmian cen w dowolnym czasie, jeżeli dany lokal nie został zarezerwowany.
Cena lokalu może obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie oferty wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Usługi/czynności nieobjęte ofertą pokrywane będą przez Klienta.

Klienci, którzy nie chcą zakładać indywidualnego konta użytkownika w systemie Rezerwacji Online, mogą dokonać rezerwacji osobiście w biurze sprzedaży Dewelopera na terenie inwestycji. Rezerwacja dokonana w biurze sprzedaży Dewelopera ma pierwszeństwo przed Rezerwacją Online. Rezerwacja Online może więc być czasowo zawieszona lub w inny sposób zmodyfikowana z uwagi na dokonanie rezerwacji w biurze sprzedaży Dewelopera.

Klient może sprawdzić aktualne i anulowane rezerwacje, status oraz czas trwania rezerwacji po zalogowaniu do indywidualnego konta użytkownika, w zakładce REZERWACJE. Indywidualne konto użytkownika umożliwia również jego usunięcie.

ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

Anulowanie Rezerwacji Online jest bezpłatne. Rezerwacja Online może być anulowana w dowolnym momencie. Anulowania rezerwacji można dokonać na stronie indywidualnego konta użytkownika, w zakładce REZERWACJE, poprzez naciśnięcie ikony „Anuluj rezerwację” na karcie lokalu.

Rezerwacje Online można anulować także telefonicznie lub mailowo. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z działem sprzedaży Dewelopera. Rezerwacja Online wygasa automatycznie po upływie czasu rezerwacji. Aktualny czas, z dokładnością do 1 sekundy, pozostały do wygaśnięcia jest dostępny w serwisie famajezyce.pl, na stronie indywidualnego konta użytkownika.

Na prośbę Klienta, Deweloper może przedłużyć Rezerwację Online w dowolnym momencie jej trwania, po uprzednim uzgodnieniu przedłużenia z działem sprzedaży Dewelopera.

Z tytułu anulowania lub innej modyfikacji Rezerwacji Online Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Dewelopera lub Administratora.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz rezerwacji powinny być zgłaszane do Dewelopera na adres: famajezyceatmonday [dot] pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta umożliwiające Deweloperowi kontakt z Klientem oraz zgłaszane zastrzeżenia. Reklamacja złożona w inny sposób niż określony powyżej uważana jest za niezłożoną.

Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym wystąpił błąd w funkcjonowaniu Serwisu lub została dokonana rezerwacja. Deweloper obowiązany jest udzielić Klientowi odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Reklamację dotyczącą zakłóceń lub przerw w transmisji danych, które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprawidłowym działaniem Klienta, brakiem wymaganego sprzętu i oprogramowania lub niezastosowaniem się Klienta do wymagań Regulaminu Deweloper może pozostawić bez rozpatrzenia.

Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni.

Deweloper nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa, z Regulaminem, czy też z Polityką Prywatności.

DANE OSOBOWE

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Monday Development sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 116, 60-649 Poznań. Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: ochronadanychatmonday [dot] pl lub na wyżej wskazany adres siedziby.
 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci usług indywidualnego konta użytkownika, jak również zapewnienia funkcjonalności dostępnych w tym koncie,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora,
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 • Dostęp do danych osobowych będzie mieć upoważniony personel Administratora, podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, hostingu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi consultingowe, doradcze i prawne, usługi marketingu online i analizy ruchu w serwisie i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie do tego niezbędnym.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania indywidualnego konta użytkownika w Serwisie. Użytkownik może samodzielnie zlikwidować konto na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku braku aktywności w koncie przez okres 2 lat, konto zostanie usunięte przez Administratora. Po zlikwidowaniu konta przez użytkownika lub jego usunięciu przez Administratora, dane osobowe będą przechowywane w zakresie i przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 • Klientowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych lub wysyłki komunikatów marketingowych jest zgoda – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki komunikatów, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi indywidualnego konta użytkownika, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania tej umowy, a tym samym korzystania ze świadczonej przez Administratora usługi i jej funkcjonalności.
 • Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 • W związku z usługą indywidualnego konta użytkownika, Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wybór ikony „Zapoznałem się i akceptuję: Regulamin rezerwacji” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, w zawartości Serwisu famajezyce.pl są własnością i są rozporządzane przez Administratora. Informacje ujawnione w Serwisie famajezyce.pl nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane, publicznie odtwarzane, zmieniane lub wykorzystywane do innych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Dostępu do Serwisu nie należy rozumieć jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

Osoby naruszające przepisy prawa i warunki korzystania z Serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn zm.).