Polityka Prywatności - Facebook

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez Monday Development na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO.
 
1)      Administrator danych osobowych
Administratorem  Państwa danych osobowych jest Monday Development sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań) (dalej Administrator”).
Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: biuroatmondaydevelopment [dot] pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

2)      Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych
a)      Administrator przetwarza dane osób, które:
i)       dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
ii)      opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to”, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
iii)     przesłały do Administratora wiadomość prywatną za pomocą komunikatora Messenger.
b)      Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
i)       identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub pseudonim);
ii)      zdjęcie profilowe;
iii)     informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi (np. reakcja na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane na naszym fanpage’u zdjęcia).

3)      Cele i podstawy przetwarzania
a)      Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
i)       na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
¾     prowadzeniu fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń, marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości prywatne);
¾     prowadzeniu analiz statystycznych i marketingowych;
¾     ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
ii)      na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
iii)     na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)      Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych będą mieć:
a)      upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego, agencje marketingowe, firmy doradcze, analityczne, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
b)      inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);
c)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
d)      właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

5)       Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)       Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
a)      dane umieszczone przez Użytkownika pozostające pod jego kontrolą (komentarze, polubienia, udostępnienia) będą przetwarzane do czasu samodzielnego usunięcia przez Użytkownika;
b)      dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
c)      dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
d)      dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7)      Prawa
Przysługuje Państwu prawo:
a)      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c)      wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;
d)      do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8)      Informacje o źródle danych
Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Państwa poprzez wpisy na fanpage’u, z portalu Facebook oraz Państwa publicznego profilu.

9)      Pozostałe informacje
a)      Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
b)      Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
             

 Dodatkowo Administrator wskazuje, iż Monday Development wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data