Polityka prywatności

Właścicielem serwisu jest Monday Development S.A. Dane użytkowników przetwarzane za pomocą niniejszej strony przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Monday Development w pełni rozumie i szanuje Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz Państwa prawa.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej  116, należący do grupy kapitałowej Unibep. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: ochronadanychatmonday [dot] pl () lub pod nr tel. 61 670 50 00.

2. Cele, zakres, i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Za pomocą serwisu mondaydevelopment.pl przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

 

CEL

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

1

Przygotowanie i przedstawienie oferty dotyczącej inwestycji z grupy Unibep i innych naszych usług w odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego

imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu,
treść zapytania,
preferencje lokalowe.

Zgoda na wysyłkę informacji handlowej i prowadzenie marketingu podmiotów trzecich z grupy kapitałowej Unibep – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2

Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego, Facebook, Messenger lub poprzez narzędzie live chat

imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu,
treść zapytania.

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w odpowiedzi na zapytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3

Kontakt z klientem za pomocą danych adresowych, e-mailowych i telefonicznych podanych w zakładce „kontakt”

imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adres e-mail,
numer telefonu,
treść zapytania.

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu kontaktów z klientami w odpowiedzi na zapytania
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4

Prowadzenie analiz statystycznych i marketingowych

treść zapytania

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu badań i analiz statystycznych i marketingowych
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5

Prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń, marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości prywatne);

identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub pseudonim);

zdjęcie profilowe;

informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO

6

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adres e-mail,
numer telefonu,
treść zapytania.

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe w zakresie udzielonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania, a pozostałym zakresie przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, odpowiedzi lub przygotowania spersonalizowanej oferty. Po upływie tych okresów dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych oraz do prowadzenia – w sposób zanonimizowany – badań analitycznych i statystycznych. Archiwum wiadomości z czatu, Messengera lub formularza kontaktowego będzie przechowywany do 3 lat od zakończenia korespondencji.

Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane w sposób określony w pkt. 9 Polityki.

5. Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu i celów pochodnych, o których mowa w punktach 2 i 4 powyżej. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę lub informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

7. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, takich jak usługi IT i wsparcia technicznego, hostingu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi consultingowe, doradcze i prawne, usługi marketingu online i analizy ruchu w serwisie, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i kontaktów z klientami.

Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Dostawcy występujący w charakterze podmiotów przetwarzających zapewniają należyte standardy ochrony danych osobowych i przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Dostawcy będący odrębnymi administratorami danych sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy i podwykonawcy prawidłowo upoważnieni do przetwarzania Państwa danych.

Dane osobowe w przypadkach określonych przepisami prawa mogą zostać przekazane uprawnionym do tego organom publicznym.  

8. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich spoza obszaru EOG

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.

Lista dostawców

Nazwa spółki

Świadczone usługi

Rola

Lokalizacja

Facebook Ireland Limited

Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności

Administrator

Irlandia (Europejski Obszar Gospodarczy)

Google Inc. (Google Analytics)

Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronie

Administrator

USA (poza EOG)

Google Ireland Limited (Google AdWords)

Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności  

Administrator

Irlandia (Europejski Obszar Gospodarczy)

9. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: ochronadanychatmonday [dot] pl.

Jeżeli występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując uprzednio o przedłużeniu terminu.